21 lipca 2024
zdjęcie do artykułu jak wykreślić hipotekę

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Spłata kredytu zabezpieczonego hipoteką nie prowadzi do automatycznego wykreślenia wpisu o hipotece z księgi wieczystej. Co więcej, właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką nie może domagać się wykreślenia bez zgody osoby, na której rzecz hipoteka jest wpisana. Dotyczy to zarówno kredytobiorcy, jak i kolejnego nabywcy nieruchomości obciążonej. Co zatem powinniśmy zrobić, aby wpis zniknął z księgi wieczystej?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które według ustawy o księgach wieczystych i hipotece ustanowione zostało dla zabezpieczenia wierzytelności, wynikającej z określonego stosunku prawnego pomiędzy wierzycielem a jego dłużnikiem. Mówiąc prościej – hipoteka jest prawem, dzięki któremu wierzyciel zabezpiecza spłatę długu przez swojego dłużnika (zwanego w tym przypadku dłużnikiem hipotecznym).

Które hipoteki są najbardziej problematyczne?

Hipoteka wygasa z chwilą jej spłacenia, a zatem nie znika z działu IV księgi wieczystej w sposób automatyczny. I tak jak do jej ustanowienia wymagane są dokumenty (oświadczenie, orzeczenie sądowe, administracyjne, decyzja organu podatkowego), tak też do jej wykreślenia niezbędne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Sama czynność wykreślenia hipoteki jest zabiegiem czysto technicznym. Wymaga złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu, który prowadzi księgę wieczystą dla obciążonej hipoteką nieruchomości. Wniosek do Sądu o wykreślenie hipoteki może złożyć jedynie właściciel prawa (praw) do nieruchomości, a w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel, na wniosku muszą podpisać się wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Do wniosku muszą zostać dołączone stosowne załączniki (dokumenty, opłata).

Do wykreślenia hipoteki stosujemy formularz KW-WPIS. W myśl przepisów prawa, bowiem wykreślenie jest także formą wpisu w księdze wieczystej. Na pierwszej stronie wniosku podajemy dane sądu oraz numer księgi wieczystej.

W dalszej części wniosku wskazujemy dane stron, czyli właściciela nieruchomości oraz osoby na rzecz, której ustanowiona jest hipoteka. Jeżeli któraś ze stron działa przez pełnomocnika, dodatkowo należy wskazać jego dane. Służy do tego formularz KW-PP.

Warszawa – w jakiej dzielnicy zamieszkać?

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej podlega opłacie sądowej w kwocie 100 zł. Można ją uiścić w kasie sądu, bądź przelewem na właściwy rachunek sądu. Jeżeli w sprawie występują pełnomocnicy, powinni oni uiścić dodatkowo opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Opłata ta płatna jest na rachunek urzędu miasta, bądź urzędu gminy, na terenie której znajduje się sąd wieczystoksięgowy.

Na koniec zaznaczenia wymaga, że przedmiotowy wniosek może zostać złożony przez właściciela nieruchomości lub osobę uprawnioną z hipoteki. W przypadku zatem sprzedaży nieruchomości, wniosek składa jej nabywca, nie zaś sprzedawca. I to nawet jeżeli hipoteka wpisana w księdze wieczystej nieruchomości zabezpieczała zobowiązanie (np. kredyt) sprzedawcy.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz