21 lipca 2024
zdjęcie do artykułu jak znieść współwłasność

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Współwłasność to posiadanie jednakowego prawa własności do jednej rzeczy przez kilku właścicieli. Oznacza to, że prawa poszczególnych właścicieli nie są uzależnione od wysokości ich udziałów – każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całej nieruchomości, a nie jej części. Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Współwłasność jest:

  • współwłasnością w częściach ułamkowych albo
  • współwłasnością łączną (np. ustawowa wspólność małżeńska).

Cechą charakterystyczną współwłasności łącznej jest jej bezudziałowy charakter, a w związku z tym współwłaściciel nie może rozporządzać swoim prawem dopóki trwa współwłasność łączna. Upraszczając – np. dopóki trwa małżeństwo i nasza nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, to bez zgody drugiego małżonka nie możemy sprzedać swojej „połowy”.

Podział działki – jak przeprowadzić?

W przeciwieństwie do współwłasności łącznej – współwłasność ułamkowa polega na tym, że udział każdego współwłaściciela we wspólnym prawie jest określony ułamkiem. Każdy, kto dysponuje takim udziałem, może nim rozporządzać bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie posiadanego udziału. Do rozporządzania rzeczą wspólną (czyli przykładowo całą nieruchomością) oraz do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu (np. wydzierżawienie), potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Warto wiedzieć, że nie zawsze można znieść współwłasność. Nie ma takiej możliwości w przypadku zniesienia współwłasności przymusowej, która powstaje w przypadku wspólnoty mieszkaniowej.

Żeby dokonać zniesienia współwłasności, najpierw trzeba będzie sprawdzić, czy podział nieruchomości jest możliwy. Taki podział może być utrudniony, w związku z ograniczeniami związanymi np. z wielkością nieruchomości, także planami zagospodarowania przestrzennego. Sporo problemów może też być związanych z podziałem budynku.

Czym jest crowdfunding nieruchomości?

Z żądaniem zniesienia współwłasności nieruchomości może wystąpić każdy z nich. Można dokonać zarówno w drodze umowy, jak i przez Sąd. Umowa znosząca współwłasność musi być zawarta przez wszystkich współwłaścicieli i powinna określać sposób zniesienia współwłasności, zawierać oświadczenia o przeniesieniu udziałów lub postanowienia dotyczące spłat i dopłat oraz terminów ich uiszczenia. Jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość, umowa zawarta musi być w formie aktu notarialnego. Jeśli właściciele są skonfliktowani tak bardzo, że nie pozwala im to na zniesienie współwłasności, to każdy z nich może się tego domagać sądownie.

Spór rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Wszczęcie procesu wymaga złożenia przez współwłaścicieli nieruchomości stosownego wniosku o zniesienie współwłasności. W zależności od charakteru nieruchomości i liczby współwłaścicieli, a także ich możliwości finansowych, sąd może dokonać podziału na następujących zasadach:

  • poprzez dokonanie fizycznego podziału nieruchomości między współwłaścicieli;
  • poprzez dokonanie fizycznego podziału, pomiędzy niektórych współwłaścicieli, ze spłatą pozostałych;
  • poprzez przyznanie nieruchomości jednemu, lub kilku współwłaścicielom ze spłatą pozostałych.

Jak grillować ekologicznie?

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz