20 czerwca 2024
zdjęcie do artykułu podział mieszkania

Podział mieszkania na dwa mniejsze – jak to zrobić?

Podział mieszkania na dwa odrębne lokale jest możliwy pod warunkiem, że sam lokal się nadaje – jakie zatem warunki musi spełniać? Jakich procedur zobowiązany jest dopełnić właściciel nieruchomości, dokąd powinien się udać i gdzie uzyskać zgody?

Podział mieszkania na dwa odrębne lokale mieszkalne musi być dokonany zarówno technicznie (konieczne prace budowlane), jak i prawnie. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy o własności lokali, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, tzw. pomieszczenia przynależne, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem. Chodzi tu w szczególności o pomieszczenia takie jak: piwnica, strych, komórka, garaż.

Na czym polega połączenie mieszkań?

Aby była możliwa przebudowa lokalu mieszkalnego, to osoba, która chce tego dokonać, musi uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej. Decyzja w powyższej sprawie musi być podjęta na drodze uchwały. W sytuacji, kiedy podział mieszkania będzie wiązał się z ingerencją w część wspólną, np.: poprzez wybicie nowych drzwi na klatce schodowej, to wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na takie działanie w formie uchwały. Uzyskanie pozwolenia od wspólnoty mieszkaniowej na utworzenie dwóch mieszkań w jednym lokalu nie jest oczywiste i zależy jedynie od dobrej woli członków wspólnoty. Brak zgody wspólnoty mieszkaniowej nie oznacza końca marzeń właściciela lokalu o podziale mieszkania. Sprawę można oddać do sądu i uzyskać zgodę sądową.

Kiedy właściciel mieszkania ma w ręku zgodę na przebudowę może przystąpić do następnego etapu formalności. Kolejnym krokiem przybliżającym do dużych zmian w mieszkaniu jest uzyskanie zaświadczenia o samodzielności, które wydaje starosta lub prezydent miasta. Jeżeli podział mieszkania wiąże się z podjęciem prac remontowych lub budowlanych wiąże się z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub koniecznością zgłoszenia prac remontowych. Ostatnim etapem formalnym jest notariusz, przy którym dokonuje się ustanowienia odrębnej własności nowych lokali w budynku. Sporządza się w tym celu akt notarialny wraz z wnioskiem o zmianę w księgach wieczystych.

Eksmisja 2019 – jakie zmiany w przepisach?

Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna określać w szczególności: rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, a także wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej. Współwłaściciele mogą w umowie określić także sposób zarządu nieruchomością wspólną. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu może być zawarta albo przez współwłaścicieli nieruchomości, albo przez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz