20 czerwca 2024
zdjęcie do artykułu wspólnota mieszkaniowa zmiany

Wspólnoty mieszkaniowe: zmiany w prawie 2020

Od 2020 roku wiele małych wspólnot mieszkaniowych czeka poważna zmiana w zakresie zasad podejmowania decyzji w sprawach utrzymania nieruchomości wspólnej oraz funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej. Małe wspólnoty mieszkaniowe zaczną podlegać ustawie o własności lokali.

Począwszy od 01 stycznia 2020 r.

  • małą wspólnotą mieszkaniową jest wspólnota, w której liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż 3.
  • dużą wspólnotą mieszkaniową jest ta, w której liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż 3 i do takiej wspólnoty stosować należy ustawę o własności lokali.

Remonty bloków: ile wydają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe?

Wspólnoty, które mają wyodrębnionych od 4 do 7 lokali, zaczną od teraz funkcjonować inaczej. Członkowie takich wspólnot muszą pamiętać o kilku najistotniejszych sprawach. Po pierwsze, małe wspólnoty podejmują decyzje większością udziałów, a w wielu sprawach (przekraczających zakres zwykłego zarządu) wymaga się jednomyślności. W dużej wspólnocie rozstrzygnięcia następują w formie uchwał, większością głosów (udziałów), na zebraniach lub w drodze indywidualnego zbierania głosów. Łatwiej zatem w takiej dużej wspólnocie podejmować istotne, trudne decyzje, a mniejszościowy współwłaściciel nie przyblokuje sprawy ważnej dla wspólnoty.

Druga istotna różnica to istnienie zarządu w dużej wspólnocie mieszkaniowej. Takiego organu w małych wspólnotach nie ma. Po zmianie przepisów, jeżeli liczba lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, będzie większa niż 3, właściciele lokali będą zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze zarządu. To właśnie on kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Jednak do podejmowania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Eco Avengers – nowe rozwiązania dla branży budowlanej

Trzecia kwestia to zebrania członków wspólnoty. Każdego roku w dużej wspólnocie mieszkaniowej musi odbyć się zebranie roczne, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Konieczne jest uchwalenie m.in. rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu. Zebrania zwołuje zarząd z własnej inicjatywy albo też na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz