21 lipca 2024
zdjęcie do artykułu akt notarialny kiedy jest wymagany

Akt notarialny – kiedy jest wymagany?

Akt notarialny jest jedną z przewidzianych przez prawo form szczególnych, potwierdzających zaistnienie danej czynności prawnej. W niektórych sytuacjach (wyraźnie wskazują je przepisy), akt musi zostać sporządzony by czynność była skuteczna.

Z pomocy notariusza korzystamy podczas sporządzania testamentu, sprzedaży działki lub gdy chcemy uzyskać poświadczenie kopii aktu. Najczęstszą czynnością, jaką wykonuje notariusz, jest sporządzenie aktu notarialnego. Taki dokument jest nam potrzebny gdy sprzedajemy dom, darujemy mieszkanie, spisujemy intercyzę, świadczymy pełnomocnictwo lub zrzekamy się praw do nieruchomości. Do notariusza udajemy się także w celu przechowania testamentu. Może bowiem zdarzyć się, że ktoś, niezadowolony z treści dokumentu zniszczy go. Aby notariusz sporządził jakikolwiek akt, klient musi okazać ważny dokument tożsamości.

Prolongata kredytu – czym jest?

Co musi zawierać akt notarialny?

Zgodnie z artykułami 91-95 ustawy Prawo o notariacie, akt notarialny powinien zawierać:

  • Dokładną datę sporządzenia aktu. Akt może zawierać również dokładną godzinę i minutę podpisania aktu, jeżeli tak umówiły się strony
  • Miejsce sporządzenia aktu
  • Dokładne dane notariusza, który sporządza akt – imię, nazwisko oraz adres siedziby kancelarii
  • Dane stron zawierających umowę. W przypadku osób fizycznych będą to imiona, nazwiska, imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania każdej ze stron, zaś w przypadku osób prawnych i innych podmiotów – nazwa i adres siedziby. W przypadku, gdy akt podpisywany jest przez pełnomocników stron, akt notarialny powinien zawierać ich dane.
  • Oświadczenia stron
  • Okoliczności towarzyszące spisywaniu aktu – na żądanie stron
  • Oświadczenie, że akt został odczytany, przyjęty przez obie strony i podpisany
  • Podpisy stron oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu – wyjątkową sytuacją jest kiedy jedną ze stron jest osoba niepiśmienna. Wtedy akt powinien zawierać oświadczenie wyjaśniające tę sytuację.
  • Podpis notariusza.

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości – co trzeba o niej wiedzieć?

Kiedy staje się nieważny?

Akt jest potwierdzeniem dokonanej czynności prawnej i można go unieważnić wyłącznie w oparciu o wady oświadczenia woli przewidziane w Kodeksie cywilnym.

Pierwsza wadą będzie brak świadomości czy swobody. Oświadczenie woli składane przez osobę, która znajdowała się w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji a także wyrażenie woli. Chodzi tu, w szczególności, o choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy oraz inne zaburzenia czynności psychicznych.

Drugą wadą powodującą nieważność oświadczenia woli będzie pozorne złożenie oświadczenia drugiej stronie. Ważne będzie również to, że druga strona musi wiedzieć o tym, że jest to oświadczenie pozorne. Oświadczenie takie składane jest więc za jej zgodą. Ustawodawca mówi również, że jeśli oświadczenie jest składane, by ukryć inną czynność prawną ważność oświadcza się wtedy według właściwości tej ukrytej czynności.

W razie, gdy pojawi się błąd co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych składanego oświadczenia. Przy składaniu oświadczenia innej osobie, uchylenie się od skutków będzie dopuszczalne wtedy, gdy błąd wywołany jest przez tą osobę, nawet bez jej winy, albo gdy wiedziała o błędzie i mogła go zauważyć. Jak mówi ustawodawca można się powołać wyłącznie na błąd uzasadniający przepuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie nie składałby oświadczenia o takiej treści.

Jeśli błąd wywołany będzie podstępem, uchylenie się od skutków prawnych może nastąpić wtedy, gdy będzie on istotny. Dodatkowo, jeśli oświadczenie złożone jest pod wpływem groźby drugiej strony czy osoby trzeciej będzie się można uchylić od skutków prawnych oświadczenia, jeśli wynika, że osoba mogła obawiać się, że grozi jej niebezpieczeństwo.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz