20 czerwca 2024
zdjęcie do artykułu czynsz administracyjny co wchodzi w jego skład

Czynsz administracyjny – co wchodzi w jego skład?

Czynsz administracyjny jest świadczeniem opłacanym przez każdego, kto posiada tytuł własności do mieszkania. Badania wskazują jednak, że połowa Polaków nie wie, jakie opłaty składają się na czynsz.

Pojęcie czynszu administracyjnego przyjęło się jako określenie sumy świadczeń i opłat, do uiszczania których zobowiązani są właściciele mieszkań na rachunki wspólnot mieszkaniowych albo członkowie spółdzielni mieszkaniowych na ich rzecz. Czynsz składa się z dwóch rodzajów opłat: niezależnych od zarządcy, a więc zazwyczaj zależnych od lokatorów, oraz z opłat zależnych od zarządcy, czyli najczęściej niezależnych od lokatorów.

W ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego możemy znaleźć tożsame z czynszem pojęcia:

 • opłaty niezależne od właściciela (wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu) – czyli opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych;
 • wydatki związane z utrzymaniem lokalu – czyli wydatki, ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty:
  • konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów,
  • zarządzania nieruchomością,
  • utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni,
  • ubezpieczenia nieruchomości,
  • inne, o ile wynikają z umowy.

Z powyższego wynika, że wiele opłat wliczonych do czynszu administracyjnego jest stałych i nie mamy wpływu na ich wysokość – tak jest np. w przypadku podatku od nieruchomości czy opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Są jednak takie, które można obniżyć.

Sprawdź: Zmiany w budownictwie czynszowym

Mieszkanie bezczynszowe

W mieszkaniach bezczynszowych części wspólne są ograniczone do minimum, a właściciele sami ponoszą koszty eksploatacji należących do nich mieszkań, ogródków, podjazdów, klatek schodowych oraz napraw budynku. Na eksploatację i naprawy części wspólnych mogą być ustalane składki, niższe niż standardowy czynsz.

W standardowych osiedlach mieszkaniowych czynsz, płacony co miesiąc, przeznaczony jest na utrzymanie oraz koszty związane z eksploatacją mieszkań, części wspólnych np. klatek schodowych, zieleni, altan na śmietniki, a także administracji. Ustalany jest też fundusz remontowy na naprawy budynku i części wspólnych.

W mieszkaniach bezczynszowych większość kosztów eksploatacji i obowiązek dbania o budynek, podjazd, zieleń klatkę schodową leży po stronie właściciela. Właściciele mogą jednak uzgodnić wspólnie składki na usługi i remonty dotyczące części wspólnych np. monitoring, odśnieżanie czy konserwację pomieszczeń wspólnych.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz