21 lipca 2024
zdjęcie do artykułu remont a modernizacja

Remont a modernizacja – czym się różnią?

W trakcie prowadzenia działalności, przedsiębiorca nabywa różne środki trwałe. W czasie, mogą one ulec wielu procesom, takim jak adaptacja, modernizacja, czy też zmiany dokonane w celu naprawy lub dodania nowych funkcji. Jaka jest różnica między remontem środka trwałego a modernizacją?

Za “remont” uznajemy działania mające na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego, dzięki którym możliwa jest jego dalsza eksploatacja. Remontem możemy nazwać wymianę części, bądź naprawę. Natomiast ulepszenie definiujemy jako “modernizację środka trwałego”, dzięki której może zwiększyć swoją funkcjonalność, wykonywać całkiem inne czynności niż dotychczas lub spowodować, że koszty jego utrzymania będą dużo mniejsze. Może ona przybrać postać:

Jak wykonać remont generalny?

  • przebudowy, czyli przeprowadzenia robót budowlanych powodujących zmianę stanu środka trwałego,
  • rozbudowy, czyli zmiany polegającej na powiększeniu np. powierzchni użytkowej lub kubatury środka trwałego,
  • rekonstrukcji, czyli odtworzenia nieistniejących dotychczas, np. zniszczonych lub zużytych, składników majątku,
  • adaptacji, czyli nadania nowych cech użytkowych składnikowi majątku, aby służył innym celom niż dotychczas,
  • modernizacji, czyli unowocześnienia.

Odpowiednie zakwalifikowanie wydatków – jako remontowych lub modernizacyjnych – ma duże znaczenie z podatkowego punktu widzenia. Uznanie danych wydatków za remont pozwala bowiem podatnikom zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów już w momencie ich poniesienia. W przypadku modernizacji, wydatki powinny zwiększyć wartość początkową modernizowanego środka trwałego, czyli nieruchomości. Tym samym, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia.

Co wchodzi w skład czynszu administracyjnego?

Istnieje możliwość zaliczenia wydatków modernizacyjnych jako kosztów, ale wyłącznie poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej danego środka trwałego. Wydatki te bowiem przyczyniają się do zwiększenia wartości użytkowej środków trwałych w stosunku do ich wartości z dnia przyjęcia do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 22 g ust. 17 – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podsumowując, wydatki na remont można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a wydatki na modernizację środków trwałych mogą być zaliczone (w większości przypadków) jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne. Odpowiednia kwalifikacja poszczególnych wydatków może przysporzyć pewnych trudności.

Jakie są różnice pomiędzy spadkiem a darowizną?

O potraktowaniu konkretnych prac jako remontu bądź ulepszenia nie decyduje wola podatnika, lecz zakres rzeczowy wykonywanych prac. W przypadkach wątpliwych konieczne może okazać się powołanie biegłego ds. budowlanych. Często bowiem trudno jest we własnym zakresie jednoznacznie rozstrzygnąć, czy zakres przeprowadzonych prac da się zakwalifikować jako remont czy trzeba je uznać za modernizację. Z interpretacji urzędów skarbowych wynika, iż w kwestiach, w których wymagana jest niewątpliwie wiedza specjalistyczna (np. techniczna), istotny wpływ na decyzję powinna mieć opinia właściwej jednostki specjalistycznej, bowiem o kwalifikacji robót (remont czy inwestycja) decydują wyłącznie kryteria rzeczowe, a nie finansowe. Oznacza to, że przed rozliczeniem wydatki w koszty możemy wystąpić o ekspertyzę specjalistyczną. Koszt takiej ekspertyzy będzie oczywiście także kosztem uzyskania przychodu.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz