20 czerwca 2024
zdjęcie do artykułu nowe prawo budowlane

Jakie zmiany przyniesie nowe Prawo budowlane?

28  czerwca 2015 r. wchodzą w życie zmiany związane z uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, podpisaną 16 marca 2015 r. przez Prezydenta  RP – Bronisława Komorowskiego. Czy nowe zmiany ułatwią, osobom planującym budowę, szybszą realizację inwestycji i wyeliminują dotychczasowe bariery?

Ułatwienia dla inwestorów

Celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie procesu budowlanego m.in. poprzez zniesienie obowiązku posiadania pozwolenia na budowę w przypadku niektórych obiektów budowlanych, dla których taki wymóg był przewidziany w dotychczasowych przepisach.

Dowiedz się, jakie są prawa i obowiązki użytkownika wieczystego

Oprócz zapisów dotyczących ułatwień w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę, nowelizacja prawa budowlanego wprowadza również inne udogodnienia dla inwestorów działających na rynku. Od tego momentu skróceniu powinna ulec bowiem także procedura budowlana związana z kompletowaniem niezbędnej dokumentacji. Do tej pory inwestor był zobowiązany dołączać do projektu budowlanego oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii, ciepła, wody i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej. Efektem nowelizacji ustawy powinien być ostatecznie realny wzrost tempa realizacji procesu inwestycyjnego.

Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

Wprowadzono również zmiany prawa budowlanego w punktach, które stanowiły o tym, że roboty budowlane mogą rozpocząć się tylko po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W znowelizowanym kształcie ustawy rozszerzony zostanie katalog obiektów, których budowa nie będzie wymagała posiadania pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych będzie uwarunkowane jedynie złożeniem niezbędnego zgłoszenia budowlanego.

Obowiązkiem zgłoszenia podlegać będą m.in. wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Pozwolenie na budowę nie będzie również potrzebne w przypadku projektów wolnostojących parterowych budynków gospodarczych (altany, garaże, oranżerie) o ile ich powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 mkw. Istotne jest jednak, aby liczba tego typu obiektów nie przekraczała dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki.

Polecamy: Wybór działki pod budowę w świetle nowych przepisów

Analogiczne zgłoszenie wystarczy również do tego, aby wybudować wolnostojący, parterowy budynek rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 mkw., jednak tego typu obiekt może być tylko  jeden na każde 500 mkw. powierzchni działki. Udogodnienia czekają również osoby, które planują wybudować wolnostojący budynek stacji transformatorowej lub kontenerowej o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35 mkw.

Warto jednak zauważyć, że do zgłoszenia budowy:

  • wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z obszarem oddziaływania mieszczącym się w całości na działce, na której został zaprojektowany,
  • wolnostojącego parterowego budynku stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 mkw.

należy dołączać:

  • opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów szczególnych,
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kto może uzyskać kredyt w obcej walucie? Sprawdź.

Kiedy pozwolenie na budowę?

Nowelizacja prawa budowlanego nie oznacza jednak, że pozwolenie na budowę całkowicie straci na znaczeniu. W każdej chwili starosta będzie w stanie nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy planowany zakres robót budowlanych ingerować będzie w ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę może również nastąpić, w sytuacji gdy stwierdzona zostanie możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenia stanu środowiska, warunków zdrowotno-sanitarnych, obiektów zabytkowych lub zwiększenie uciążliwości dla sąsiadów. Zgodnie z przepisami ustawa wchodzi w życie po 3 miesiącach od jej ogłoszenia czyli 28 czerwca 2015 roku. Wyjątkiem jest art. 1 pkt 34, który dotyczy rejestrów budowlanych. Zmiany w tym zakresie wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2016 r.

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym Dowiedz się więcej.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz