21 lipca 2024
zdjęcie do artykułu prawa i obowiązki użytkownika wieczystego

Jakie są prawa i obowiązki użytkownika wieczystego?

Grunty będące własnością Skarbu Państwa lub samorządów, które są położone w granicach administracyjnych miast mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste zarówno osobom fizycznym, jak osobom prawnym. Warto wiedzieć, jakie prawa i obowiązki ciążą na użytkowniku wieczystym i jakie opłaty trzeba ponosić z tego tytułu.

Budynki wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do samorządu terytorialnego przez użytkownika wieczystego stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków, które użytkownik wieczysty nabył zgodnie przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Dowiedz się jak kupić tanie mieszkanie

Czas trwania

Oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do samorządu w użytkowanie wieczyste następuje na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. W wyjątkowych wypadkach, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, jest możliwe oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat czterdzieści.

Nowe mieszkania w Rybniku – zapoznaj się z ofertą portalu Rynek Pierwotny

W ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu wieczysty użytkownik może żądać jego przedłużenia na dalszy okres od czterdziestu do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. Użytkownik wieczysty może wystąpić wcześniej z takim żądaniem, jeżeli okres amortyzacji zamierzonych na użytkowanym gruncie nakładów jest znacznie dłuższy niż czas, który pozostaje do upływu zastrzeżonego w umowie terminu. Odmowa przedłużenia umowy jest możliwa tylko ze względu na ważny interes społeczny. Umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Jak obliczyć rentowność wynajmu? Przeczytaj na Relist.pl

Umowa i możliwość jej rozwiązania

Sposób korzystania z gruntu przez użytkownika wieczystego określa umowa.

Jeżeli oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje w celu wzniesienia na gruncie budynków lub innych urządzeń, powinna ona określać:

  • termin rozpoczęcia i zakończenia robót
  • rodzaj budynków lub urządzeń oraz obowiązek ich utrzymywania w należytym stanie
  • warunki i termin odbudowy w razie zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeń w czasie trwania użytkowania wieczystego
  • wynagrodzenie należne wieczystemu użytkownikowi za budynki lub urządzenia istniejące na gruncie w dniu wygaśnięcia użytkowania wieczystego

Własność a użytkowanie wieczyste – czym się różnią?

Umowa o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do samorządu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, przede wszystkim jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.

Roszczenie przeciwko wieczystemu użytkownikowi o naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania z gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do samorządu, jak również roszczenie wieczystego użytkownika o wynagrodzenie za budynki i urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanego gruntu przedawniają się z upływem 3 lat od tej daty.

Jak zmieniły się preferencje nabywców nowych mieszkań w Polsce?

Opłata i sprzeciw od jej podwyżki

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Opłatę roczną należy zapłacić na rachunek gminy (w przypadku gruntu, który jest własnością samorządu), która oddała grunt w użytkowanie wieczyste w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Opłatę za użytkowanie wieczyste ustala się według stawki procentowej od ceny gruntu. Wysokość stawek opłat z tytułu użytkowania wieczystego zależy od określonego w umowie celu, na jaki grunt został oddany w użytkowanie i wynosi np. w przypadku gruntów oddanych na cele mieszkaniowe 1 % ceny.

Likwidacja użytkowania wieczystego – co trzeba wiedzieć?

Gmina może wypowiedzieć dotychczasową opłatę za użytkowanie wieczyste do 31 grudnia roku poprzedzającego. Użytkownik wieczysty może wówczas, w terminie 30 dni od otrzymania wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, złożyć wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. W razie niepomyślnego rozstrzygnięcia w tej sprawie samorządowego kolegium odwoławczego użytkownik wieczysty może zakwestionować wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego poprzez złożenie sprzeciwu do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz