25 maja 2024
zdjęcie do artykułu najpiękniejsze wodospady świata

TOP 5 najpiękniejszych wodospadów świata

Najwyższe, zlokalizowane w wyjątkowej scenerii, posiadające cechy geotermalne. Te wodospady to coś więcej niż spadająca z urwiska woda. To prawdziwe cuda natury, które oferują naszym oczom niezwykły spektakl. To przyrodnicze atrakcje, dla których warto pokonać wiele kilometrów.

Wodospady Wiktorii, Zimbabwe, Zambia

Mosi-oa-Tunya, czyli Dym, który grzmi. Właśnie tak nazywał się wodospad, zanim dotarli do niego pierwsi eksploratorzy. Nazwę, która obowiązuje do dziś, nadał słynny szkocki podróżnik – David Livingstone – na cześć angielskiej królowej.

Najlepszym punktem do oglądania wodospadu jest “Knife Edge”. Dla spragnionych mocniejszych wrażeń poleca się przeloty nad wodospadami na motolotniach, samolotami, helikopterami, balonem, wycieczki kajakowe, a nawet rafting przełomami rzeki Zambezi.

Niagara, USA, Kanada

Życie turystyczne toczy się głównie po kanadyjskiej stronie wodospadu. Tam jest najlepiej rozwinięta infrastruktura, bo też stamtąd widać Niagarę w całej jej krasie. Chyba za najciekawszą rozrywkę uchodzi rejs statkiem, który może podpłynąć niemal pod same kaskady. Potęga żywiołu, chłodna bryza i huk spadającej ściany wody są niesamowitym przeżyciem. Wycieczka do stóp Niagary, zwana Maid of the Mist, kosztuje niespełna 20 USD. Wodospad można jednak obejrzeć też niejako zza kulis. Journey Behind the Falls to imponująca, 45-minutowa trasa specjalnie wykutymi w skale tunelami.

Nia­ga­ra robi wra­że­nie bez wzglę­du na porę roku czy dnia. Zimą, kiedy oko­li­ca po­kry­ta jest bia­łym pu­chem, za­ma­rza­ją­ca woda two­rzy gi­gan­tycz­ne sople. Zaś każ­dej nocy dzię­ki za­in­sta­lo­wa­ne­mu pod­świe­tle­niu od­by­wa się nie­zwy­kła gra świa­teł.

Reichenbach, Szwajcaria

Wodospad Reichenbach to jeden z najwyższych wodospadów Alp, który znajduje się w Meiringen w Szwajcarii w miejscu, gdzie rzeka Reichenbach łączy się z Aare. Wysokość tego wodospadu to 200 metrów i tworzy go pięć kaskad, z których najwyższa ma 90 metrów. Jest to doskonała atrakcja turystyczna, do której prowadzi kolej liniowo – terenowa Reichenbachfall-Bahn. Wodospad ten sławę zyskał w 1891 roku. Stało się to dzięki temu, że pisarza Arthur Conan Doyle opisał go w swoim opowiadaniu o Sherlocku Holmesie, pt. Ostatnia zagadka.

TOP 5 miejsc do odwiedzenia w Portugalii

Kaieteur, Gujana

Tak czę­sto po­mi­ja­na przez tu­ry­stów wę­dru­ją­cych po Ame­ry­ce Po­łu­dnio­wej, Gu­ja­na skry­wa w swych dzie­wi­czych la­sach wspa­nia­ły wo­do­spad. Nie jest on ani naj­wyż­szy, ale z pew­no­ścią naj­dzik­szy. Do­trzeć do niego można na dwa spo­so­by: małym sa­mo­lo­tem w ra­mach zor­ga­ni­zo­wa­nej wy­ciecz­ki lub po­ru­sza­jąc się bu­sa­mi, ło­dzia­mi oraz wę­dru­jąc przez dżun­glę. Będąc już na miej­scu, z pew­no­ścią za­pra­gnie­my tu zo­stać jak naj­dłu­żej, a nie­ziem­skie wi­do­ki na długo za­gosz­czą w na­szej pa­mię­ci.

Iguaçu, Brazylia, Argentyna

Bajeczny wo­do­spad, wi­zy­tów­ka całej Ame­ry­ki Po­łu­dnio­wej jest naj­ła­twiej do­stęp­ny od stro­ny bra­zy­lij­skiej, choć z pew­no­ścią nie wolno po­mi­nąć wspa­nia­łych wi­do­ków z ar­gen­tyń­skiej czę­ści. Z progu skal­ne­go roz­cią­ga­ją­ce­go się na ponad 3 km spa­da­ją ogrom­ne masy wody spra­wia­ją­ce wra­że­nie jakby zie­mia pod sto­pa­mi drża­ła. Wszyst­kie ta­ra­sy są od­su­nię­te od cze­lu­ści, do któ­rych spada woda, tak aby móc objąć wzro­kiem cały ogrom wo­do­spa­dów. Jeżeli zdecydujemy się na lot sa­mo­lo­tem lub he­li­kop­te­rem, z pewnością dostarczy nam to niezwykłych wrażeń.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz