17 kwietnia 2024
zdjęcie do artykułu reklama na budynku

Umieszczanie reklam na budynku – jakie zasady?

Niemal w każdym nowo wybudowanym apartamentowcu znajduje się szereg lokali usługowych. Prowadzący je przedsiębiorcy – najczęściej najemcy – w celu promocji oferowanych przez siebie usług bywają zainteresowani umieszczeniem banneru reklamowego, większego niż tylko prosta kartka na szybie. Czy jednak mogą swobodnie i bezpłatnie wywieszać swoje szyldy na elewacji budynku?

Budynek wielorodzinny

W przypadku budynku wielorodzinnego, umieszczenie reklamy wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wizualizacji lub dokładnych opisów oraz rysunków przedstawiających miejsca w jakich chcemy umieścić nośnik reklamowy oraz jego zawartość. Powinno opisać się sposób wykonania tak aby uniknąć niedomówień w przyszłości czy wszystko zostało poprawnie wykonane.

Opłata reklamowa – co trzeba na jej temat wiedzieć?

Jeżeli posiadamy już dokumentację gdzie i jak ma wyglądać nośnik powinniśmy zwrócić się do zarządcy nieruchomości  z prośba o przygotowanie stosownej uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na umieszczenie przedmiotowego nośnika reklamowego. Zarządca nieruchomości po przygotowaniu stosownej uchwały rozsyła ją do mieszkańców budynku w celu uzyskania kworum. Aby uchwała stała się prawomocna liczba głosów za lub przeciw musi przekroczyć pięćdziesiąt procent wszystkich udziałów właścicieli. Jeżeli uchwała stała się prawomocna dostajemy zgodę na zamontowanie nośnika reklamowego. Bez stosownej uchwały nie można zawieszać żadnych nośników reklamowym. Sąd uzna, iż pomimo reklama nie ingeruje w konstrukcję nośną budynku to stanowi to zmianę podstawowego przeznaczenia elewacji.

Budynek zabytkowy

Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami umieszczanie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków tablic, reklam oraz napisów wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do złożenia stosownego wniosku uprawniona jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać m.in. adres zabytku, zakres prac (szczególnie zakres ingerencji w substancję zabytkową obiektu związaną z montażem urządzeń reklamowych), informację odnośnie materiału z jakiego wykonane będzie urządzenie, jego kolorystykę oraz wymiary, rodzaj montażu, przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz jego uzasadnienie. Do wniosku należy dołączyć oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Jak sprzedać mieszkanie obciążone kredytem?

Umieszczanie na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, reklam oraz napisów bez pozwolenia, podlega karze grzywny (art. 118 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) a orzekanie w tych sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń.

Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na umieszczenie na zabytku nośnika reklamy nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2, pkt.6 ustawy Prawo budowlane).

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz