20 czerwca 2024
zdjęcie do artykułu koniec z handlem roszczeniami do nieruchomości

Koniec z handlem roszczeniami do nieruchomości?

Pod koniec czerwca 2015 r.  polski parlament głosował w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu rodzinnego opiekuńczego. Głównym celem nowelizacji było wyeliminowanie kontrowersyjnych przepisów, które umożliwiały proceder handlowania roszczeniami do nieruchomości. Za uchwaleniem nowych zmian opowiedziało się 283 posłów. Od głosu wstrzymało się 153, tylko jedna osoba była przeciwna proponowanym rozwiązaniom.

Dowiedz się, jakie są skutki użytkowania nieruchomości bez wymaganego pozwolenia

Uregulowanie sytuacji obiektów użyteczności publicznej

Patologie związane z handlem roszczeniami były szczególnie dobrze widoczne na warszawskim rynku nieruchomości. Do tej pory kancelarie prawne mogły skupować od właścicieli roszczenia do nieruchomości w bardzo niskich cenach, aby później sprzedawać je w cenach rynkowych. Po wprowadzeniu nowych przepisów, prawo pierwokupu do nabycia gruntu od nabywcy roszczenia (wywłaszczonego na obszarze Warszawy) będzie posiadało miasto. Cenę sprzedaży roszczenia miasto będzie ustalać bezpośrednio z jego nabywcą. Wprowadzenie zmian ma m.in. zabezpieczyć sytuację nieruchomości, które obecnie służą celowi publicznemu.

Sprawdź, kto może liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości

Część gruntów lub budynków, które podlegają roszczeniom właścicielskim, została zagospodarowana i jest wykorzystywana obecnie przez ośrodki użyteczności publicznej. Gdyby nabywca roszczenia dowiódł swoich praw do danej nieruchomości, przyszłość tego typu placówek mogłaby być zagrożona. Oznaczałoby to bowiem konieczność jej likwidacji lub przeniesienia w inne miejsce. Nowo wprowadzone przepisy niwelują tego typu problem, co stabilizuje sytuację z punktu widzenia miasta i jego mieszkańców. Według nowego prawa nabywca roszczenia, którego przedmiotem jest obiekt użyteczności publicznej, będzie mógł otrzymać rekompensatę z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Niekoniecznie jednak egzekucja roszczenia opierała się będzie na fizycznym zwrocie nieruchomości. Nowe prawo daje bowiem możliwość odmowy zwrotu nieruchomości w naturze w uzasadnionych przypadkach.

Prawa miasta w zakresie roszczeń do nieruchomości

Inną kwestią, która została rozwiązana poprzez wprowadzenie nowelizacji, jest problem zarządców nieruchomości właścicieli. Obecnie stwierdzono, że kuratela nad daną nieruchomością może być prowadzona tylko wówczas, gdy nie ma przesłanek świadczących o tym, że były właściciel nieruchomości nie żyje. W przypadku, gdy prawowity właściciel nieruchomości od wielu lat nie ubiegał się o jej zwrot, będzie ona mogła zostać przejęta przez władze miasta. Aby tak się jednak nie stało, osoba której przysługuje roszczenie do nieruchomości, musi w ciągu sześciu miesięcy od wezwania odpowiedzieć na zgłoszenie. Niedopatrzenie tego terminu skutkować będzie tym, że miasto będzie mogło obiekt przejąć.

Jakie zmiany przyniesie nowe prawo budowlane?

Wywłaszczenie nieruchomości miało miejsce w 1945 r. na podstawie ogłoszonego wówczas dekretu Bieruta. Wskutek wprowadzonych wówczas zmian, grunty warszawskie położone w granicach miasta Warszawy, zostały przejęte przez gminę. Następnym krokiem działających w tamtym czasie władz było zagospodarowanie tych terenów zgodnie z przewidywanymi potrzebami ogółu. Dekret Bieruta pozwolił miastu zagarnąć 12 tys. ha gruntów, niecałe 25 tys. nieruchomości. Ówczesną ustawą zostały objęte przede wszystkim grunty – właściciele budynków, aby utrzymać prawo własności do nich, byli zobligowani do ustanowienia na obszarze nieruchomości gruntowej prawa wieczystej dzierżawy.

Nowy kształt ustawy nie wszystkim się podoba

Obecny kształt ustawy nie podoba się byłym właścicielom, którzy szczególnie sprzeciwiają się możliwości pierwokupu praw dekretowych oraz prawa użytkowania wieczystego przez miasto. Przeciwnicy wprowadzanych rozwiązań powołują się na ich niezgodność z konstytucją. W ich opinii wywłaszczenie nieruchomości możliwe jest tylko wtedy, gdy realizowane jest na cele publiczne i wiąże się z racjonalnym odszkodowaniem. Ich wątpliwości nie zostały jednak uwzględnione przez komisje senackie. Z początkiem lipca senat przegłosował przepisy nowelizujące zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym zakresie.

Uwłaszczenie gruntów pod budynkami mieszkalnymi budzi wątpliwości? Dowiedz się więcej.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz